LäsanalysJag gör läsanalyser av mina elevers läsning.

Det har jag gjort sedan jag blev lärare.
Utvecklat ett eget system, eget utförande och lärt mig att bli snabb och effektiv.
Då jag lyssnar på elever gör jag också fortlöpande anteckningar om hur de löser sin läsning.

Under åren jag utfört och funderat kring detta utvecklar jag dem också. Och så gör jag med allting. Jag utvecklar det jag redan gör - gräver mer där jag står - och det går lång tid mellan förändringarna. Nu gör jag läsanalyser, textsamtalar med eleven, ställer grammatiska frågor, uttalsdiskussioner, innehållsfokuseringar och skriver ned alltsammans i en lista - Jag ser och hör att du kan...

Eleven får underlag för analys, diskutera sin läsning med mig, fundera över sin egen förmåga och sin utveckling. Jag gör detta i engelska, svenska, facktexter och i skönlitterartur. Eleven äger dokumenten. Äger också innehållet, för om eleven tycker att jag skrivit på tok fel så är det eleven som avgör vad som slutligen ska stå.

Allt verkar för framtiden, det eleven kan står i fokus.


Anne-MarieHUR GÖR MAN:

Utför läsanlys så snart du märker att det är möjligt i klassrummet. Då du gör det med en elev kommer ofta någon annan elev och ber om samma sak. Det vi två gör tillsammans är intressant för andra. Det är också intressant för eleven att veta hur läsningen går, vilka utmaningar eleven gör, och ha kunskap om sin läsning och de lässtrategier som är i bruk. Numera blir det tre dokument kring en genomförd läsning.

Textunderlaget.
Min analys.
Elevens utvärdering och genomläsning.

Därtill kan eleven få specifika uppgifter kopplad till innehållet i texten.

Hur du gör - det har jag skrivit utförligt i boken VÄGEN TILL SKRIFTLIGA OMDÖMEN.